Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска

 

РЕШЕНИЕ № 426

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда” и BG161PO001/1.4-03/2008„Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” със следните проекти:

1. „Подобряване на градската среда на територията на Община Велико Търново”

2. „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново”

3. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/