Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 428

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на на територията на Община Велико Търново, както следва:

Чл. 30 „а”

(1). За учебните форми при Младежки дом гр. Велико Търново се определят такси, както следва:

Било: т. 4 Групово обучение – танци, изобразително изкуство, други

- Месечен норматив 8 часа – 17 лв.;

- Месечен норматив 6 часа – 13 лв.;

Става: т. 4 Групово обучение – танци, изобразително изкуство, други

- Месечен норматив 8 часа – 25 лв.;

- Месечен норматив 6 часа – 19 лв.;

 

Промяната влиза в сила от 01.12.2008 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/