Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2007 г.

 

РЕШЕНИЕ № 43

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет,

 

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново

към 30.09.2007 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

 

2. Приема инвестиционна програма 2007 година - Отчет IІІ - то тримесечие.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/