Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за съставянето на регистър на озелените площи съгласно чл. 63 от Закона за устройство на територията.

 

РЕШЕНИЕ № 431

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за съставянето на регистър на озелените площи съгласно чл. 63 от Закона за устройство на територията.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/