Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация и откриване на процедура за приватизация на обект „Ремонтна база” - обособена част от “Благоустройство”ЕООД-В.Търново

 

РЕШЕНИЕ № 433

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на обособен обект със стопанско предназначение , представляващ „Ремонтна база” - обособена част от структурата на „Благоустройство” ЕООД – търговско дружество със 100% участие на Община Велико Търново в капитала на дружеството.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособения обект , сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/