Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 434

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде сключен договор с „Мобилтел” ЕАД гр. София, ул. „Кукуш” № 1, сграда М2 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 012037 по картата на възстановената собственост на землище с. Големаните, Община Велико Търново, с площ 0,300 дка, изоставена нива, VІ категория, местност Могилищник, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 922 лева (деветстотин двадесет и два лева).

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/