Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за проведено Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 435

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/