Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на фибробронхоскоп за нуждите на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман - Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 436

 

Ha основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. З от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие на Управителя на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-рТрейман - Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фибробронхоскоп кат.№020275, BF-PE2 BRONCHOFIBERCOPE R, 1 бр. и кат.№ 025038 /ендоскопски светлинен източник/, CLK-4# COLDLIGHT SUPPLY 230v, 1 бр. на стойност общо - 18 989.00 лв. без включен ДДС от фирма „Инфомед" ЕООД гр. София, със собствени средства на дружеството.
  2. Задължава Управителя на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-рТрейман - Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/