Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Изискване на пълен финансов отчет и финансова ревизия.

 

РЕШЕНИЕ № 44

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Великотърновски Общински съвет прие да се осъществи:

 

  1. Изискване на пълен финансов отчет и финансова ревизия на фирмите, дружествата и организациите с общинско участие за последните четири години.
  2. Изискване на „Одит на финансовото управление” от Сметната палата за периода от 01.01.2003 година до 31.12.2007 година и изпълнение на препоръките от предходните одити.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/