Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община Велико Търново от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

 

РЕШЕНИЕ № 440

 

І.На основание чл. 21,ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, Великотърновски Общински съвет реши да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 8 /осем/ години по утвърдени линии и разписания по тях, от квотата на Община В.Търново от:

1. Републиканска транспортна схема

- В.Търново – Стара Загора с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 часа,а от Стара Загора 14.30 часа;

- В.Търново – Ахтопол с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 часа,а от Ахтопол 16.00 часа;

2.Областна транспортна схема

- В.Търново – Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 7,00 часа,а от Павликени 9,00 часа.

- В.Търново – Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 15.00 часа,а от Павликени 17.00 часа;

3.Общинска транспортна схема

- В.Търново - Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 6.00;

- В.Търново – Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 11.00;

- В.Търново – Кладни дял с начален час на тръгване от В.Търново 12.30 и 18.30;

ІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

 

Председател: Йордан Тодоров Грозданов – Зам.кмет " Хуманитарни дейности " на Община В.Търново

и членове:

1.Снежана Атанасова Данева-Иванова-Директор дирекция "БИИ" Община В.Търново

2.Олга Петрова Петърчева – Н-к отдел “ПНО”

3.инж.Антон Николаев Койнаков – Н-к отдел "Общинска икономика"

4.Теодора Минкова Тодорова – Н-к отдел " Методология и ОП"

5.инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"

6.Йордан Ризов Гацов – ТД на НАП В.Търново

7.инж.Станислав Иванов Марков – гл.инспектор РД “Автомобилна администрация” В.Търново

8.инж.Ивайло Иванов Иванов - инспектор сектор "ПП" при ОДП В.Търново

9.Драгни Стефанов Драгнев - общински съветник

10.Румен Тошев Димитров - общински съветник

11.Иван Величков Иванов - общински съветник

12.Мирослав Трифонов Маринов-общински съветник

13.Пламен Борисов Петров -общински съветник

Резервни членове: Стефка Танева Танева-Тотева – Зам.кмет”Евроинтеграция” – за председател

Николина Красимирова Митева – старши юрисконсулт – за член

 

ІІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.19,ал.1 от Наредба № 2 на МТС утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

1.Място и регистрация –10 точки

1.1.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търноно над 3 г – 10 т

1.2.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търново от 1 до 3 години – 5 точки

1.3.седалище и данъчна регистрация в община В.Търново под 1 година и в други населени места – 0 точки.

2.Екологичност на превозните средства – 20 точки

2.1.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 20 точки.

2.2.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи”ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано,но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 10 точки

2.3.Оборудвани с катализатори/документ/ – 4 точки

2.4.Оборудвани с газови уредби – 3 точки

2.4.Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

3.Възрастов състав на автобусите – 20 точки/определя се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС – част I/

3.1.До 12 месеца от датата на първоначалната регистрация – 20 точки

3.2.За всеки следващи 12 месеца след първите 12 след датата на първоначална регистрация – по 1 точка по малко

4.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-10 точки

4.1.Оборудвани – 10 точки

4.2.Необорудвани – 0 точки

5.Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

5.1.Собствени – 10 точки

5.2.Финансов лизинг – 9 точки

5.3.Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

6.Обслужвали маршрутни разписания по договор с община В.Търново през последните 5 години без налагани санкции от Общината - 10 точки

6.1.Обслужвали разписания от общинска,областна и републиканска транспортни схеми без налагани санкции от Община В.Търново - 10 точки

6.2.Обслужвали разписания от областна и републиканска транспортни схеми без налагани санкции от Община В.Търново -6 точки

6.3.Обслужвали разписания от републиканска транспортна схема без налагани санкции от Община В.Търново – 2 точки

6.4.Необслужвали и обслужвали с налагани санкции от Община В.Търново– 0 точки

7.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 5 точки

7.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 5 точки

7.2.Необорудвани – 0 точки

8.Предлагана цена с включен ДДС – за междуселищни линии за пътникокилометър на база приложена Калкулация за образуване на разценката за всяка линия/да се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

8.1.Най ниска цена – 15 точки

8.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко.

Оценките по т.т.2,3,4,5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

Т = Σ /Х*К/ ,     където Т – общо точки за съответния показател

        ΣХ                      Х – брой автобуси от съответната група

                                  К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                                 Σ Х = общ брой оценени автобуси

Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

ІV.Организирането и провеждането на конкурса,съобразно изискванията на нормативните документи се възлага на Кмета на Общината.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/