Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Великотърновски Общински съвет за променянето на цените на билетите за обществен превоз от изпълнителите по сключените договори за извършване на обществен превоз.

 

РЕШЕНИЕ № 441

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да се намалят цените на билетите по сключените договори за обществен превоз в размера им преди последната актуализация и упълномощава и възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по сключване на допълнително споразумение към договорите с превозвачите със стойност на цената на билета посочена преди направената последна актуализация.
  2. Да се изпълняват сключените договори и анекси.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/