Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.12.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 446

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС, чл.12 ал.2 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие недвижим имот, представляващ: земя извън регулация в землището на с. Арбанаси, местност „Новите лозя”, поземлени имоти № 000130 и № 000147, заедно с изградените в имотите сгради – Конна база с. Арбанаси, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4404/20.12.2007 г., да бъде предоставен за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Спортни и моти и прояви”.
  2. Възлага на Управителя на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота за срок от десет години с Клуб по конен спорт „Калоян-92”, с. Арбанаси, представляван от председателя на Клуба Михаил Костов Христов, при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за общинската собственост.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/