Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за І-во полугодие на 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 45

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2008 г.:

 

Заседание 24.01.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за работата на Общинската агенция за приватизация;

Заседание 07.02.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново.

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им;

3. Отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново.

Заседание 21.02.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнението на бюджета и Инвестиционната програма за 2007 год.;

2. Приемане бюджет на Община В. Търново за 2008 год.;

3. Приемане Инвестиционна програма за 2008 год.;

4. Определяне размера на местните данъци и такси.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II - полугодие на 2007 г. и всички неснети от отчет решения.

Заседание 20.03.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 8 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината.

3. Приемане на Програма за управление на Община Велико Търново мандат 2007 – 2011 г.

 Заседание 22.03.2005 г. Тържествено заседание

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда “Велико Търново”.

Заседание 17.04.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет и анализ за дейността и състоянието на търговските дружества със 100 % общинско имущество и на общинските предприятия за 2007 година.

2. Отчет и анализ за дейността и състоянието на смесените търговски дружества за 2007 година.

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за І-во тримесечие на 2008 год и всички неснети от отчет решения;

4. Информация за дейността на Сдружението на кметовете и кметските наместници и проблеми на населените места от общината.

 5. Информация за готовността на Община Велико Търново за откриване на туристическия сезон.

Заседание 22.05.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во тримесечие на 2008 г.;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Заседание 19.06.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во тримесечие на 2008 г.;

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

3. Информация за организацията по подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/