Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 450

 

На основание чл. 21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл. 22 от ЗМДТ, Великотърновски Общински съвет

Изменя Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

Приложение 1

Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи.

Става:

Приложение 1

Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/