Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 451

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създава нов параграф:

§ 11 (1) За 2009 година, срокът за подаване на декларации по реда на чл. 16 „а” и чл. 20 „а” е до 28 февруари 2009 година.

(2) Лицата, подали декларации по реда на чл. 16 „а” и чл. 20 „а” за 2009 година могат да оттеглят същите с подаването на молба по образец в срок до 28 февруари 2009 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/