Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 454

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/