Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинската агенция за приватизация за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 455

 

На основание чл.10, т. 3 и чл. 12,ал. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общинския съвет :

  1. Приема промените в план-сметката за приходите и разходите на приватизационните фондове за 2008 година, произтичащи от решения №№ 265, 424 и 425 / 2008 г. на Великотърновски общински съвет – Приложение 1.
  2. Приема отчета за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2008 година, заедно с внесените към отчета - Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/