Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 457

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл. 10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем за закупуване на цветна цифрова система,включваща копирна машина,лазерен мрежов принтер и мрежов скенер за нуждите на РНБ „П. Р. Славейков” в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново, при следните условия:

- срок за връщане на заема – 12 месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски;

- в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/