Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочни депозити.

 

РЕШЕНИЕ № 458

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ и чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадените указания от Сметната палата, Великотърновски общинският съвет

  1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие възобновяем срочен тримесечен депозит в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди / лева в “Общинска банка”АД -клон В. Търново.
  2. Възлага на Общинска агенция за приватизация преди сключването на договора за откриване на депозита да проведе преговори с обслужващата банка за постигане на преференциални условия за вложителя.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/