Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2009 година и откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот „Бивше училище” - с. Дичин.

 

РЕШЕНИЕ № 459

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.3,т.2 , чл.4, ал.2 и чл.32,ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин, заедно с построена в него сграда / бивше училище и пристройка/” – собственост на Община Велико Търново
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка за имота по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

ІІ. Възлага на общинската администрация при изготвяне на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 г. към обектите с източник на финансиране от фонд „Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Дичин на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/