Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Провеждане на преговори за продажбата на остатъчния пакет от дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново по реда на Търговския закон

 

РЕШЕНИЕ № 460

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,ал. 2 от ЗПСК, чл. 129, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл.чл. 10 и 16 от дружествения договор на „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

  1. Възлага на НСПСК съвместно с ОбАП и Дирекция „БИИ” в срок до края на м.май 2009 година да проведе преговори с „Атил комерс” ООД – гр. Габрово за прехвърляне на собствеността на притежаваните от Община Велико Търново дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново на „Атил комерс” ООД – гр. Габрово при следните условия: цена - левовата равностойност на 430 759,41 щатски долара; срок за плащане - до 10 години; вноски – по договореност; прехвърляне на дялове – след извършено плащане.
  2. Възлага на НСПСК да внесе информация за проведените преговори, придружена от проект за решение на въпроса за продажбата на общинските дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново в редовното заседание на ВТОбС, което ще се проведе през м. юни 2009 година.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/