Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировки в чужбина и страната за периода 01.10 - 30.11.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 463

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната и чужбина и Наредбатаза служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 409, 09 лв.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/