Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 467

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 33, ал. 2, т. 5 и т. 6 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново съгласно решение № 343 по протокол № 28 от 11.09.2008 г. на Общински съвет Велико Търново, от Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, жк „Люлин” бл. 332, вх. А, ап. 22, в размер на 90 082, 29 лева, от които 18 542, 29 лв. начислен ДДС, за срок от една година, считано от 01.02.2009 г., на дванадесет равни месечни вноски, всяка в размер на 7 506,86 лева. Дължимите суми за режийни разноски, местен данък и стойност на експертната оценка, да бъдат внесени преди подписване на предварителния договор по сделката.
  2. При закъснение на плащанията по погасителния план, Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, ж.к. „Люлин” бл.332, вх.А, ап.22 дължи обезщетение за забава – лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение с Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, жк „Люлин” бл. 332, вх. А, ап. 22, при спазване разпоредбите на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/