Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия.

 

РЕШЕНИЕ № 47

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Милена Тодорова Стоянова с ЕГН 9009191455, Диана Тодорова Стоянова с ЕГН 9308010656, Златина Тодорова Стоянова с ЕГН 9511030491, Теодора Тодорова Стоянова с ЕГН 0251120473, след представяне на служебна бележка за посещаване на учебно заведение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/