Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Замяна на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 470

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 ал.2 т.2 от ЗОС и чл.46 ал.2 т.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

 

1. Дава съгласие за замяна на недвижим имот, представляващ част с площ от 1 328 кв.м. от ПИ №3728 /поземлен имот три хиляди седемстотин двадесет и осем/ до строителен квартал 546 /петстотин четиридесет и шест/, който съгласно влязъл в сила ПУП на гр. Велико Търново се отчуждава за изграждане на обекти публична общинска собственост, незастроен, целият с площ от 1 597 кв.м., собственост на Георги Вълев Вълев от с. Арбанаси /съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №361 т.2 рег.№4192 д.№299 от 06.04.2005 г., съставен от Денчо Денчев, нотариус с район на действие съдебен район на ВТРС/; срещу общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ /урегулиран поземлен имот тринадесет/ от строителен квартал 330 /триста и тридесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден “за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343/29.08.2007 г.

2. Утвърждава експертните оценки на недвижимите имоти, предмет на замяната, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

2.1. Част от ПИ №3728 от кв. 546 по ПУП на гр. Велико Търново с площ от 1 382 кв.м., която част, съгласно влязъл в сила ПУП, се отчуждава за нуждите на имот публична общинска собственост – стойност в размер на 407 690 /четиристотин и седем хиляди шестстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС;

2.2. УПИ ХІІІ от кв. 330 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343/29.08.2007 г. – стойност в размер на 408 496 /четиристотин и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева без начислен ДДС.

3. Тъй като замяната е неравностойна, Георги Вълев Вълев дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната, в размер на 85 854,87 лева /осемдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева четиридесет и седем стотинки/, от които 85 048,87 лева /осемдесет и пет хиляди четиридесет и осем лева осемдесет и седем стотинки/ начислен ДДС върху стойността на общинския терен, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Георги Вълев Вълев следва да внесе и необходимите разходи по сделката: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 8 169,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък върху по-голямата стойност, в размер на 8 169,92 лева по сметка на Община Велико Търново, както и да заплати стойността на експертните оценки на имотите по сметка на Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по реализиране на замяната в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/