Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-търговски център, УПИ ІV-за складова база и УПИ ХІІІ-за озеленяване от кв.6, западна промишлена зона, по плана на гр. Велико Търново и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

РЕШЕНИЕ № 471

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 128 /3/ и чл. 129/2/ от ЗУТ, чл. 134/2/ и във връзка с чл. 134 /1/ т.1 от ЗУТ, и реда по чл. 62-а /3/ от ЗУТ:

-частично изменение на ПУП- план за регулация за част от кв. 6, западна промишлена зона, по плана на гр. Велико Търново - обединяване на УПИ ІІІ- търговски център и УПИ ІV- за складова база в един нов УПИ с отреждане- УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв.6, като се придават и части от улица – тупик в частта между ОК ОК 47 – 48 и част от УПИ ХІІІ- за озеленяване от кв. 6 към новообразувания УПИ ІІІ; промяна улично-регулационната линия на новообразувания УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв. 6 спрямо улица –тупик с ОК ОК 47-48;

-частично изменение на ПУП - план за застрояване за новообразувания УПИ ІІІ-.за „производствени и складови дейности” от кв. 6, западна промишлена зона, по плана на гр. Велико Търново – предвижда се нова застройка с предназначение за производствени и складови дейности, при максимална височина до 15,00 м. в северната част на имота и 10,00 м. за южната част на имота; линии на застрояване – ограничителни.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2 ал. 1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Общински съвет- Велико Търново дава съгласие частта от УПИ ХІІІ-за „озеленяване” от кв. 6 и частта от улична регулация, попадащи в новообразуван УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв. 6, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПРЗ, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

3. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по т.1, както следва:

3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Мегапорт” ООД правото на собственост върху реална част от общински имот с площ от 70 /седемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от УПИ ХІІІ „за озеленяване”, кв.6, Западна промишлена зона, актуван с АОС № 2206/22.04.2004 г. и реална част от общински имот с площ от 493 /четиристотин деветдесет и три/ кв.м., представляваща по проекта част от улица-тупик с ОК-ОК №№ 47-48, кв.6, Западна промишлена зона /с обща площ на общинските реални части от поземлени имоти в размер на 563/петстотин шестдесет и три/ кв.м./, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 55 174 /петдесет и пет хиляди сто седемдесет и четири/ лева без начислен ДДС;

3.2. Община Велико Търново придобива от „Мегапорт” ООД правото на собственост върху реални части от недвижими имоти, собственост на дружеството – реална част от УПИ ІV с площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м. и реална част от УПИ ІІІ с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м. /с обща площ на имотите, собственост на дружеството, в размер на 64 /шестдесет и четири/ кв.м./, срещу актуална пазарна цена в размер на 6 272 /шест хиляди двеста седемдесет и два/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Мегапорт” ООД предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ ХІІІ от строителен квартал 6 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имотите в обхвата на разработката.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/