Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП-план за регулация за УПИ IX - за общ. жил. строителство от кв. 102 по плана на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 472

 

Ha основание чл.21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 128 /3/ и чл. 129 /2/ от ЗУТ, чл. 134 /2/ и във връзка с чл. 134 /1/, т. 1 от ЗУТ - частично изменение на ПУП- план за регулация за УПИ IX - за общ. жил. строителство от кв. 102 по плана на гр.Велико Търново, както следва:

- промяна на улично-регулационната линия на УПИ IX- за общ.жил.строителство от кв.102 в южна посока за сметка на част от улица с ОК ОК 573а – 504а и територия с предназначение за „озеленяване”;

- създаване на нова улична регулация с ОКОК 5736-5046;

- преотреждане на УПИ IX - за общ.жил.строителство в УПИ IX- за жилищни нужди и обществено и делово обслужване от кв. 102.

2. Съгласно определенията на ЗОС частите от улична регулация и територия „за озеленяване”, попадащи в УПИ IX от кв. 102 по плана на гр.ВеликоТърново,представляват публична общинска собственост. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2 ал. З от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация и територия „за озеленяване", попадащи в УПИ IX от кв. 102 по плана на гр.Велико Търново, съгласно проектът за частично изменение на ПУП- план за регулация, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/