Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 473

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляваща: ј /една четвърт/ идеална част от УПИ ХV-132 /урегулиран поземлен имот петнадесет за сто тридесет и две/, целият с площ от 760 кв.м., попадащ в строителен квартал 22 по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, заедно с ј /една четвърт/ идеална част от построената в този имот масивна едноетажна сграда – фурна със ЗП в размер на 116 кв.м., актувана с АОС №2153/18.02.2004 г., като останалата част от имота е собственост на Петя Белчева Белчева, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” № 10.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от имота, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 7 304 /седем хиляди триста и четири/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността, в размер на 146,08 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 146, 08 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 295,20 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/