Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хирургични легла и прикреватни шкафчета на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 474

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

  1. Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 32 /тридесет и два/ броя хирургични двойно чупещи легла за оборудване на реконструираната част на „Онкохирургично отделение” на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 160 000.00лв. /с ДДС/.
  2. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 32 /тридесет и два/ броя прикреватни шкафчета за оборудване на реконструираната част на „Онкохирургично отделение” в размер на 22 500.00лв. /с ДДС/.
  3. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/