Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.01.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне състав на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

РЕШЕНИЕ № 476

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Великотърновски Общински съвет

 

Определя Комисия в състав от седем члена:

 

Председател: Александър Стойнов Чокойски

 

Членове: Анета Кирилова Маноилова

Мирослав Трифонов Маринов

Гани Монев Пантилеев

Ивайло Любенов Иванов

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Димитър Пенчев Захариев

 

Привлича за експерт към Комисията Розалина Стефанова Стефанова – старши експерт – правен съветник към звено „Обслужаване на Общински съвет”.

 

Експертът и членовете на Комисията подписват декларация за конфиденциалност.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/