Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 478

 

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г. и дава положителна оценка за извършеното като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/