Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи за реновиране на втори, трети и четвърти етаж на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново по проект „Красива България”, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”.

 

РЕШЕНИЕ № 479

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 199 798, 40 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 998 992, 00 лв., за извършване на Строително ремонтни работи за реновиране на втори, трети и четвърти етаж на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/