Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Водолей, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 480

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т . 2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Водолей, община Велико Търново в помещение на етажа на кметството – общинска собственост, актувана с АОС № 672/ 25.02.2000 г.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Водолей – 1 /една/ щатна бройка.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/