Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 481

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Променя чл. 53, ал. 2 както следва:

 

След текста се добавя: „Предложенията се предават до 30 минути преди началото на заседанието в звеното за подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет и неговите комисии”.

 

В чл. 67 се създава нова алинея 1 със следния текст: „По обсъжданите въпроси общинските съветници могат да правят предложения за заместване, за поправка или за допълнение на предложените проекти за решение. На гласуване се подлагат само предложенията, които са представени в писмен вид - на хартиен или на магнитен носител”.

 

Досегашната ал.1 на чл. 67 става ал. 2.

 

В чл. 74, ал. 1 текста „….от един ден” се заменя с текста „….от два дни”

В чл. 78, ал. 1 след текста се добавя „Ако няма постъпили предложения за промени, Общинският съвет може да реши наредбата да се гласува „ан блок”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/