Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.01.2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 483

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2009 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 240 лева:

 

І. При неполивни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 16,94 15,67 12,28 11,44 9,32 7,20 5,51 4,24 3,39 2,54
2. Трайни насаждения 31,91 28,55 25,19 21,83 18,47 15,11 11,75 8,40 5,04 1,68
3. Ливади 6,78 6,27 4,91 4,57 3,73 2,88 2,20 1,69 1,36 1,02

 

ІІ. При поливни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 27,11 25,07 19,65 18,30 14,91 11,52 8,81 6,78 5,42 4,07
2. Трайни насаждения 38,29 34,26 30,23 26,20 22,17 18,13 14,11 10,08 6,04 2,02
3. Ливади 10,84 10,03 7,86 7,32 5,96 4,61 3,52 2,71 2,17 1,63

 

Настоящото Решение отменя Решение № 90/21.02.2008 г. на Общински съвет Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/