Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Редакционни промени в чл. 4 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 484

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 4 от „Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново”, както следва:

Било: Чл.4.Подготовката на приватизационните сделки в общината се провежда при спазване разпоредбите на: Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ДВ бр. 28/ 2002 г….55/ 2004 г.; Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство - ДВ бр. 57/2002 г.; Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители и приетите с нея стандарти за бизнес оценяване - ДВ бр. 57/2002 г.; Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията представляващи служебна тайна -ДВ бр. 87/2002 г.; Наредбата за търговете и конкурсите - ДВ бр. 85/2003 г, 103/2004 г.; Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол-ДВ бр. 70 /2003 г.; Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни - ДВ бр. 96/2002 г. и взетите решения от Общинския съвет за откриване на процедури и провеждане на търгове и конкурси за приватизация.

Става: Чл.4. Подготовката на приватизационните сделки в общината се провежда при спазване разпоредбите на: Закона за приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители и приетите с нея стандарти за бизнес оценяване; Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията представляващи служебна тайна Наредбата за търговете и конкурсите; Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни и взетите решения от Общинския съвет за откриване на процедури и провеждане на търгове и конкурси за приватизация.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/