Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване начални цени на обекти от годишния план за приватизация за 2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 486

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3,ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1271/ 15.02.2007 г. и 1315/ 29.03.2007 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

  1. Намалява с 50 на сто приетите начални цени на общински нежилищни имоти и определя за същите нови начални цени както следва: за „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 90 000 лева /без ДДС/; за „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В. Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 7 313 лева /без ДДС /.
  2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва:за “Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 9 000 лева; за „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В, Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 700 лева;
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за посочените в т.1 обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева, с включен ДДС.Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 40 000 лева ; „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 3 000 лева; Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF .Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация- до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обектите да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/