Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот „Бивше училище” - с. Беляковец

 

РЕШЕНИЕ № 487

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец, заедно с построена в него сграда / бивше училище /” – собственост на Община Велико Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота , сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка обекта по установения от закона ред чрез провеждане на приватизационна процедура конкурс с условие - имота да бъде преустроен и използван като дом за стари хора, за срок не по - малък от 10 години.
  4. Възлага на общинската администрация при изготвяне на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 г. към обектите с източник на финансиране от фонд „Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Беляковец на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/