Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Вливане на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново /Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /Приемащо дружество/.

 

РЕШЕНИЕ № 488

 

I. На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 261 и чл. 262 от ТЗ, чл. 18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

 1. Дава съгласие за вливане на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново /Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /Приемащо дружество/ считано от 19.02.2009г.
 2. На основание чл. 21 ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 и от ТЗ, чл.18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Доклад на управителя на „Благоустройство” ЕООД - Доклад на управителя за преобразуване на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново/15.12.2008 г.
 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 и от ТЗ, чл. 18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Доклад на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД - Доклад на управителя за преобразуване – вливане на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /18.12.2008 г.
 4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 д и чл. 262е от ТЗ, чл.18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Договор за преобразуване чрез вливане.
 5. Възлага на Управителите на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново и „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново да предприемат необходимите действия по вливане на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново /Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /Приемащо дружество/.
 6. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 5, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 4 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 18.09.2000г. и Анекс към Договор за управление /18.09.2000г./ от 11.09.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Милчо Николов Марков прекратява Договор за управление /18.09.2000г./ на инж. Милчо Николов Марков – Управител на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново считано от вписването на вливането на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново/Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново/ Приемащо дружество/ от Агенция по вписване.

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията, Великотърновски Общински съвет

 1. Създава временен гаранционен фонд със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи” /„ИДА”/ в размер съответствуващ на задълженията на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново към датата на вземане на това решение. Временните разходи от фонда да бъдат компенсирани чрез парични постъпления от вземания на дружеството. След приключване на процедурата по вливане, гаранционния фонд да бъде закрит, а наличните средства - възстановени във фонд „ИДА”.
 2. Възлага на управителя на „Комунално стопанство“ ЕООД съвместно с управителя на „Благоустройство” ЕООД в 10-дневен срок от вземане на това решение да изготвят и внесат в ОбАП списъци на ДМА, КМА и материали намиращи се в на територията на обект “Ремонтна база”, които следва да бъдат предмет на оценка и продажба заедно с обекта. Всички останали ДМА, КМА и материали, които не са предмет на оценката да бъдат изнесени от територията на обекта до 31.03.2009 г.
 3. Възлага на управителя на „Комунално стопанство“ ЕООД съвместно с управителя на „Благоустройство” ЕООД в 10-дневен срок от вземане на това решение да изготвят и внесат в ОбАП актуализирани списъци на ДМА, КМА и материали, намиращи се в на територията на Бетонов център, които следва да бъдат предмет на оценка и продажба заедно с обекта. Всички останали ДМА, КМА и материали, които не са предмет на оценката да бъдат изнесени от територията на обекта в срок до 31.03.2009 г.
 4. С цел недопускане на необосновани разходи и пренасяне на загуби към приемащото дружество възлага на управителя на управителя на “Благоустройство” ЕООД в 10 –дневен срок от вземане на това решение да изготви и представи за утвърждаване в Община Велико Търново финансов план за приходите и разходите на дружеството за периода от 01.01.2009 г до 30.06.2009 г. За изпълнението на плана да се представят ежемесечни отчети в Общината.
 5. Възлага на управителя на „Благоустройство” да предприеме незабавни мерки за фактическото възстановяване на намиращите се на територията на „Асфалтова база” – с.Хотница и „Бетонов център” –гр. Велико Търново ДМА, суровини, материали и горива, собственост на дружеството, които не са предмет на приватизационна оценка или за възстановяване на техния паричен еквивалент .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/