Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на нов автомобил за нуждите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 489

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фабрично нов лек автомобил 1 бр. - „Chevrolet Captiva” LS2,0DieselCommonRail МТ 5, 6+1 места, на стойност 38 367,58лв. без включен ДДС от определена за класирана на първо място „Оникс Авто” ООД гр. Велико Търново.
  2. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/