Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Извършване на спешен ремонт на ураниево хранилище на заряда и оптичната система на Телегаматерапевтичен апарат „ЛУЧ-1” за лечение на онкологично болни пациенти в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства.

 

РЕШЕНИЕ № 49

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за спешен ремонт на ураниево хранилище на заряда и оптичната система на Телегаматерапевтичен апарат „ЛУЧ-1” за лечение на онкологично болни пациенти в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства на стойност - 20 000.00лв. без ДДС.
  2. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението, както и пълна спецификация на предвидените разходи, в двадесет дневен срок от отпускане на средствата.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/