Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на 1/един/ брой дизелгенератор на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 490

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал.2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

  1. Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 1/един/ брой дизелгенератор на стойност 40 000.00лв. без ДДС за резервно електрозахранване на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново.
  2. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/