Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 491

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 200 /двеста/ кв.м., актувано с АОС №4598/12.12.2008 г., представляващо 200/960 идеални части от незастроен УПИ І- 233 /урегулиран поземлен имот едно римско за имот двеста тридесет и три арабско/ от строителен квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Костадин Петров Ангелов от гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев” № 15, вх. „А”, ет. 7, ап. 20 и Петър Ангелов Трифонов с адрес с. Самоводене.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 200 /двеста/ кв.м, представляващо част от УПИ І- 233 от строителен квартал 26 по РП на с. Самоводене, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 32,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 32,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/