Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.02.2009 година.

 

ОТНОСНО: Академичната награда „Трети март" на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

РЕШЕНИЕ № 494

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март" на Община Велико Търново и Решение по Протокол от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда „Трети март" на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

старшина Ивайло Ангелов Трънков

 

Факултет „Общовойскови", военна специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски", гражданска специалност - „Стопанска логистика" в Национален военен университет „Васил Левски".

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/