Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижими имоти от „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, „Комунално стопанство” ЕООД и „Благоустройство” ЕООД, със собствени средства на дружествата и в които търговски дружества Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

РЕШЕНИЕ № 496

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.18, т.7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 29.0388%/двадесет и девет цяло и триста осемдесет и осем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот №238008 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 7 175 кв. м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в”, срещу заплащане на сума в размер на 9 582.00/девет хиляди петстотин осемдесет и два/ лева.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/ 12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 33.2300 % /тридесет и три цяло и две хиляди и триста десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 4 231.18 /четири хиляди двеста тридесет и един лева и осемнадесет ст./ лева.
  3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/ 12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 36.4664%/тридесет и шест цяло и четири хиляди шестстотин шестдесет и четири десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 4 643.27 /четири хиляди шестстотин четиридесет и три лева и двадесет и седем ст./ лева.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Комунално стопанство” ЕООД, правото на собственост върху 7.3297 % /седем цяло и три хиляди двеста деветдесет и седем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 933.30 /деветстотин тридесет и три лева и тридесет ст./ лева.
  5. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед № 294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Благоустройство” ЕООД, правото на собственост върху 22.9738%/двадесет и две цяло и девет хиляди седемстотин тридесет и осем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот №259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 2 925.25 /две хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и пет ст./ лева.
  6. Задължава Управителите на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, „Комунално стопанство” ЕООД и „Благоустройство” ЕООД да извършат всички необходими действия по закупуването имотите по т.1, 2, 3, 4 и 5 от настоящото решение в едно със снабдяване с документи за собственост върху придобитите активи и същите да се заведат в счетоводната документация на търговските дружества, като се увеличи актива на всяко едно дружество съгласно приетите счетоводни политики.
  7. Задължава Управителите на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, „Комунално стопанство” ЕООД и „Благоустройство” ЕООД да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/