Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Заповед на МОН за отнемане на етаж от сграда на ПГС „Колю Фичето” – гр.Велико Търново, в полза на Ресурсен център

 

РЕШЕНИЕ № 497

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Декларация със следния текст

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Великотърновски Общински съвет

 

ОТНОСНО: Заповед на МОН за отнемане на етаж от сграда на ПГС „Колю Фичето” – гр.Велико Търново, в полза на Ресурсен център

 

Уважаеми господин Вълчев,

На 27.05.2008 год., след Решение №204/22.05.2008г. на Великотърновски общински съвет, кметът на Община Велико Търново изпрати до Министъра на образованието и науката, с копие до Началника на РИО – Велико Търново, предложение за промяна статута на ПГС „Колю Фичето”, гр. Велико Търново.

В законоустановения срок последва Ваша Заповед № РД-14-474/19.08.2008г. /обнародвана в ДВ/, с текста на която ПГС „Колю Фичето” се определя „... със статут на общинско училище, по смисъла на чл.10 ал.3 от ЗНП”.

На 23.02.2009 год. в ПГС „Колю Фичето” е получена нова Ваша Заповед – РД 11-04/10.02.2009 год., която предизвика напрежение. Позовавайки се само на Закона за държавната собственост, с тази заповед отнемате цял етаж от училищната сграда, безвъзмездно, в полза на структура на МОН, без да е взето мнението на ръковоството на училището.

По силата на ЗМСМА, с наше решение ВЪЗРАЗЯВАМЕ срещу некоректността на цитираната заповед, с мотиви:

Недопустимо е точно МОН да нарушава правила, въведени със системата на „Делегирани бюджети”.

Създадена с мъдрост и грижа за децата, институцията „Ресурсен център” има за цел да подпомогне интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Интегрирането им в масовото училище, за да бъдат заедно със своите връстници! Това обаче, не бива да бъде мотив за отнемане на цял етаж от училището на други ученици, за да се устрои екипът на „Ресурсния център”, чиито работни места са в десетките училища и детски градини на Област Велико Търново.

 

Господин Министър,

Убедени сме, че случилото се е поправимо и оставаме в очакване да отмените Заповед РД 11-04 от 10.02.2009 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/