Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 499

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст: Чл. 48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Нов текст: Чл. 48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/