Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Великотърновския Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Приема Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, неразделна част от това решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /Христо Христов/