Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

РЕШЕНИЕ № 500

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 105 от ЗЛЗ, Великотърновски Общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26, изменяна с решения №№ 652/12.03.1998 г., протокол № 39 и 531/20.09.2001 г., протокол № 33 от Общински съвет Велико Търново, както следва:

1. Допълва Раздел пети в чл.31. Създава се ал. /1/,ал. /2/, ал. /3/ и ал. /4/:

/1/. Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества и от управителите на търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на акционерни дружества в които Общината има повече от 50% участие в капитала им.

/2/. Дружествата са длъжни да внасят в общинския бюджет 50% от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи в срок до 15-то число на следващия месец.

/3/. Паричните постъпления от отдаването под наем на имоти и вещи на лечебните заведения търговски дружества остават в заведението и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

/4/. Разпоредбите по ал. /2/ не се отнасят за дружества с общинско имущество, чието предназначение е за извършване на дейности, свързани с отдаване под наем.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/