Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 501

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема изменения и допълнения в Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново, както следва:

Било:

Чл. 9. т. 1. Ръководител на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и образователно квалификационна степен бакалавър с професионална квалификация - социални дейности, здравни грижи или здравен мениджмънт, или магистър.

Става:

Чл. 9. т. 1. Директор на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и с висше образование по специалност „медицинска сестра” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене” или „магистър” от професионално направление „Биотехнологии”, „Хранителни технологии”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи”.

 

Било:

Чл. 17. (1) За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител представя в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:

1. Заявление по образец, което съдържа:

1.1. трите имена на родител/настойник/попечител, населено място, адрес;

1.2. данни от удостоверението за раждане на детето.

(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от ръководителя на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.

(3) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.

 

Става:

Чл. 17. (1) За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител подава в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:

1. Писмено заявление по образец, придружено от следните документи:

1.1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;

1.2. копие от удостоверението за раждане на детето.

(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от директора на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.

(3) При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта (Приложение № 1), срещу която се закупуват купони.

(4) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/